VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

BiFi Back to School Promo:

1. Onderwerp en organisator
LSI Netherlands BV, Moermanskkade 101, 1013 BC Amsterdam (hierna aangeduid als „organisator“) voert van 30-08-2021 tot 26-09-2021 met het merk BiFi een bonusactie met het onderdeel „Back To School Promotion“ (hierna aangeduid als „Actie“) uit. LSI Nederland B.V. werkt tijdens de uitvoering en afhandeling van de actie samen met het bureau GLASMEYER BRANDING GMBH | Rothenbaumchaussee 163 | 20149 Hamburg.

Consumenten die tijdens de actie bij Albert Heijn (AH) een actieproduct (BiFi Multipacks) in de winkel kopen, kunnen hun kassabon online uploaden en zo de prijs (lunchbox) ontvangen.

De actie is beperkt tot één (1) deelname per persoon en per e-mailadres. Per persoon mag maximaal één (1) prijs in ontvangst genomen worden.

Deelname aan de actie is uitsluitend gebaseerd op de volgende voorwaarden voor deelname en bepalingen inzake gegevensbescherming, die de deelnemer door te participeren accepteert.

 

2. Recht om deel te nemen

 Alle personen van 18 jaar en ouder met hoofdverblijfplaats in Nederland mogen deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de organisator en medewerkers van de bij de organisator aangesloten bedrijven alsmede de bij de actie betrokken bedrijven.

 

3. Deelname

 De volgende BiFi Multipacks zijn onderdeel van de AH actie:

  • BiFi Original 7-pack
  • BiFi Turkey 5-pack
  • BiFi Roll 3-pack
  • BiFi Beef 4-pack
  • BiFi Mini’s 6-Pack
  • BiFi Mini’s Multipack 10

Andere producten van de organisator zijn geen onderdeel van de actie.

Om deel te kunnen nemen, moet in Nederland een actieproduct binnen de actieperiode van 26-07-2021 tot 26-09-2021 bij AH zijn gekocht. Daarna moet de kassabon in leesbare vorm op de actiepagina lunchbox-bifi.com geüpload worden (geaccepteerde formaten zijn .jpeg, .png, .pdf; elk max. 4 MB) en het deelnameformulier ingevuld worden (voornaam, achternaam, e-mailadres).

Alleen volledige en leesbaar gefotografeerde kassabonnen worden in behandeling genomen. De volgende informatie moet op elke bon zichtbaar zijn: datum en tijd van de bon, nummer van de bon, verkoper, actieproduct inclusief prijs en totaalbedrag van de bon. Kassabonnen moeten worden bewaard totdat de prijs in ontvangst is genomen.

Elke kassabon en e-mailadres kan slechts één keer door één (1) persoon worden gebruikt. Daarom is deelname beperkt tot één (1) deelname per persoon en per e-mailadres. Per persoon mag maximaal één (1) prijs in ontvangst genomen worden.

Na het uploaden van de kassabon en het insturen van het deelnameformulier kan iedere deelnemer in de browser zien of deelname is gelukt.

Vervolgens worden de opgestuurde kassabonnen en de deelnemersgegevens gecontroleerd. Na afloop van de controle ontvangt de deelnemer op het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail over de status van zijn deelname.

Als de controle positief uitvalt, ontvangt hij nog in dezelfde e-mail een bevestiging en wordt de prijs binnen enkele weken thuisbezorgd. Als de controle negatief uitvalt, vervalt het recht op de prijs met onmiddellijke ingang.

Contante uitbetaling ter waarde van de prijs is niet mogelijk. Bij onvolledige, onleesbare of onjuiste informatie, of als u herhaaldelijk deelneemt, wordt er geen prijs opgestuurd (e-mail).

De deadline voor het indienen van de gegevens is 26 september 2021 om 23:59 uur. Het product moet binnen de actieperiode van 26-07-21 tot 26-09-2021 gekocht zijn en de kassabon moet voorzien zijn van een datum die binnen deze periode valt. Te late deelname, om welke reden dan ook, kan helaas niet in aanmerking worden genomen.

 

4. Privacy

 De door de deelnemer verstrekte persoonlijke gegevens, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres, worden voor het uitvoeren en afhandelen van de actie door de organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat de door hem ingediende gegevens door de organisator, in de omvang zoals hier uiteengezet, naar GLASMEYER BRANDING GMBH | Rothenbaumchaussee 163 | 20149 Hamburg, in het kader van een orderverwerkingscontract doorgestuurd worden en dat deze uitsluitend voor de uitvoering en verwerking van de actie verwerkt mogen worden.

Doorgifte aan andere derde partijen is niet aan de orde. De deelnemer heeft het recht om op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die van hem zijn opgeslagen.

Daarnaast heeft de deelnemer het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, te blokkeren (beperking van de verwerking) en zijn persoonsgegevens te verwijderen, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht is. Bovendien heeft de deelnemer het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Ook heeft de deelnemer het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan de organisator heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen en heeft hij het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven, zonder obstructie van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn. Bij de uitoefening van het eerder genoemde recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de deelnemer het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de organisator naar een andere verantwoordelijke door te laten geven, voor zover dit technisch mogelijk is.

De gegevens worden na de uitvoering en afhandeling van de actie tot en met 31 juli 2022 verwijderd, zover er geen andere wettelijke bewaartermijnen zijn.

 

Recht van bezwaar

 Elke deelnemer heeft, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, het recht om bij de organisator op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, waarmee hij of zij eerder had ingestemd, door een gewone e-mail naar het e-mailadres vermeld in deel 8. De organisator zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende gegronde redenen voor de verwerking kan opgeven die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken deelnemer, of omdat de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Bezwaren tegen gegevensverwerking en -opslag kunt u sturen naar: feedback@bifi.com

 

5. Aansprakelijkheid

 Tenzij uit onderstaande bepalingen anders blijkt, is de organisator aansprakelijk in geval van schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen conform wettelijke voorschriften.

In het kader van de schuldaansprakelijkheid is de organisator (ongeacht de rechtsgrond) enkel aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid is de organisator uitsluitend aansprakelijk voor de volgende schade:

  • Schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid.
  • Schade die voortvloeit uit de schending van een essentiële contractuele verplichting. In dit geval is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot vervanging van te voorziene, typisch optredende schade.

Bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor plichtsverzuim door uitvoeringshulpen van de organisator.

De organisator aanvaardt geen garantie en geen aansprakelijkheid voor de permanente beschikbaarheid of functionaliteit van de actie-website en evenmin voor de functionaliteit ervan op door de deelnemers gebruikte apparaten (computers, smartphones, enz.).

 

Beëindiging van de actie

 De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die valse informatie verstrekken tijdens de registratie, die de voorwaarden voor deelname schenden en/of zelf manipuleren en/of andere laten manipuleren, uit te sluiten van de actie. De organisator behoudt zich ook het recht voor om personen waarbij gegronde vermoedens bestaan dat ze bij deelname aan de actie niet-geautoriseerde hulpmiddelen gebruiken of op een andere manier proberen door manipulatie zichzelf of derden te bevoordelen. In deze gevallen behouden wij ons het recht voor om de betaling te weigeren of het reeds betaalde bedrag terug te vorderen.

De organisator heeft het recht de actie voortijdig (voordat de deelnamelimiet is bereikt) te beëindigen en deze voorwaarden voor deelname tijdens de actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor de deelnemer zijn de voorwaarden van toepassing die van kracht waren op het moment van deelname.

 

6. Jurisdictie

 Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de deelnemer en de organisator geldt uitsluitend het recht van de Nederland.

 

7. Overig

 Vragen en informatie over de actie moeten aan de organisator worden gericht.

Indien u vragen/opmerkingen heeft over de actie, kunt u een e-mail sturen naar feedback@bifi.com.

 

8. Scheidbaarheidsclausule

 Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden niet van kracht of niet uitvoerbaar is, geldt dit niet voor de overige bepalingen. In plaats van de niet-uitvoerbare bepaling gelden de wettelijke voorschriften. In het geval van een lacune in de regeling gelden de principes van de aanvullende contractinterpretatie.

 

Copyright © Juli 2021, LSI Netherlands B.V. Alle rechten voorbehouden.